โครงการช่วยผู้สูงอายุ

บ้านผู้สูงอายุมีความประสงค์จะจัดซื้รถตู้

เพื่อใช้ในกิจการต่างๆของบ้านและค่อยบริการผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล

 

โครงการ

"จัดซื้อรถตู้เพื่อผู้สูงอายุ"

ผู้รับผิดชอบโครงการ     บ้านผู้สูงอายุคามิลเลียน พัฒนาการ

ผู้ติดต่อประสานงาน       บาทหลวงธวัสไชย ผิวยะเมือง

ที่อยู่                             1766 ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์                       063-2720509 ,02-3202349

แฟกส์                           02-3202350

อีเมล์                             br.khen@hotmail.com

 หลักการและเหตุผล

            บ้านผู้สูงอายุคามิลเลียน พัฒนาการ เป็นหน่วยงานหนึ่งของมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโล แห่งประเทศไทย ดำเนินงานโดยนักบวชคามิลเลียน บ้านผู้สูงอายุแห่งนี้ ได้เริ่มดำเนินงานกว่า 5 ปีแล้ว โดยบริการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม คือ กาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ เน้นการสร้างเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ได้มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าในบั้นปลายของชีวิต ปัจจุบันบ้านผู้สูงอายุแห่งนี้มีผู้สูงอายุอยู่ประมาณ 50 ท่าน ในแต่ละวันจำเป็นต้องใช้รถตู้หรือรถยนต์ เพื่อนำพาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล แต่เนื่องจากรถตู้คันเดิมมีสภาพชำรุด และใช้งานได้ไม่ค่อยดี อาจก่อให้เกิดันตรายขึ้นกับผู้สูงอายุได้ ด้วยเหตุนี้ทางบ้านพักจึงได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อจัดซื้อรถตู้คันใหม่ทดแทนคันเดิม

วัตถุประสงค์ 

  • เพื่อจัดซื้อรถตู้ สำหรับนำพาผู้สูงอายุไปปส่งโรงพยาบาลหรือพาไปพักผ่อนนอกสถานที่
  • เพื่อใช้รถสำหรับไปติดต่อประสานงานธุระต่างๆของบ้านผู้สูงอายุ

เป้าหมายในการให้บริการ

  • ผู้สูงอายุที่ประจำอยู่ในบ้านผู้สูงอายุคามิลเลียน พัฒนาการ  จำนวน 50 คน
  • ใช้ในภาระกิจอื่นๆของบ้านผู้สูงอายุ

งบประมาณ

       รถตู้ Toyota commuter          จำนวน 1 คัน         ราคา        1,250,000         บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ภารกิจของบ้าน ที่ติดต่อมีความสะดวกและเหตุผล
  2. ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุภายในบ้าน 

              .เมื่อมีเหตุฉุกเฉินผู้สูงอายุได้รับการช่วยเหลืออย่างทันถ่วงที

              .ผู้สูงอายุมีความสะดวกและปรอดภัย

              .ผู้สูงอายุสามารถออกไปทำกิจกรรมร่วมกับสังคมได้สะดวกขึ้น

              .ผู้สูงอายุมีชีวิตที่ดีขึ้นและมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับบุคคลอื่น

ช่องทางในการช่วยเหลือ(ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้)

  • บริจาคได้โดยตรงกับทางบ้านพักผู้สูงอายุ
  • โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

           ชื่อบัญชี "มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย"

           ธนาคารทหารไทย (TMB) สาขาถนนพัฒนาการ

           เลขที่บัญชี  116-2-21953-7

รูปภาพ

   


19 มีนาคม 2561

ผู้ชม 1831 ครั้ง

Engine by shopup.com