การบริการ

ข่าวใหม่: พื้นที่ให้เช่า

    พื้นที่ ห้อง ร้านค้า และโซลูชันอื่นๆ ที่ปรับปรุงให้เหมาะสมกับธุระกิจของคุณ เพื่อการบริการให้เช่า สำหรับกิจกรรมเชิงพาณิชย์ และการบริการแบบเปิด คลินิก หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่สามารถใช้ประโยชน์จากที่ตั้งได้

พื้นที่ให้เช่า  พื้นที่ให้เช่า 

พื้นที่ให้เช่า  พื้นที่ให้เช่า 

พื้นที่ให้เช่า  พื้นที่ให้เช่า 

พื้นที่ให้เช่า  พื้นที่ให้เช่า 

พื้นที่ให้เช่า  พื้นที่ให้เช่า 

พื้นที่ให้เช่า  พื้นที่ให้เช่า 

พื้นที่ให้เช่า  พื้นที่ให้เช่า 

พื้นที่ให้เช่า  พื้นที่ให้เช่า 

พื้นที่ให้เช่า  พื้นที่ให้เช่า 

พื้นที่ให้เช่า  พื้นที่ให้เช่า 

พื้นที่ให้เช่า  พื้นที่ให้เช่า 

พื้นที่ให้เช่า  พื้นที่ให้เช่า 

พื้นที่ให้เช่า  พื้นที่ให้เช่า 

 

   

บริการแบบรายเดือน (Long term)

    มีเจ้าหน้าที่พนักงานบริการตลอด 24 ชั่วโมง พนักงานทุกคนผ่านการอบรมจากสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เฉพาะทางในการดูแลผู้สูงอายุให้ความช่วยเหลือตามความต้องการของแต่ละบุคคล รวมถึงกรณีที่ผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวเรื้อรัง ซึ่งจะได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง  การให้บริการแบบรายเดือนเป็นการเปิดบริการสำหรับครอบครัวของผู้สูงอายุที่ลูกหลานมีภาระหน้าที่ทำงานประจำและไม่มีเวลาสำหรับดูแลผู้สูงอายุที่บ้านได้หรือสถานที่ภายในบริเวณที่พักอาศัยไม่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ อีกทั้งลูกหลานไม่ต้องการปล่อยให้ผู้สูงอายุอยู่เพียงลำพังคนเดียวเมื่อต้องออกไปทำหน้าที่ประจำของตนเอง บ้านผู้สูงอายุคามิลเลียนพัฒนาการแตกต่างจากบ้านพักคนชราของภาครัฐหรือบ้านพักผู้สูงอายุอื่นๆ เพราะที่บ้านพักฯแห่งนี้มีการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ มีการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันเป็นบรรยากาศแบบครอบครัวใหญ่ เสริมสร้างให้ผู้สูงวัยทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขที่สุดในบั้นปลายชีวิต โดยมุ่งเน้นให้บริการดูแลเอาใจต่อผู้สูงอายุแบบองค์รวม คือ กาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ.

  

บริการแบบรายวัน (day care)

    โดยมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เฉพาะทางในการดูแลให้ความช่วยเหลือตามความต้องการของแต่ละบุคคล รวมถึงกรณีที่ผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวเรื้อรังซึ่งจะได้รับความร่วมมือจากบุคลากร ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง  การให้บริการแบบรายวัน เป็นการเปิดบริการสำหรับครอบครัวของผู้สูงอายุที่ลูกหลานมีภาระเร่งด่วน แต่ไม่ต้องการปล่อยให้พ่อแม่ที่สูงวัยอยู่คนเดียวตามลำพัง การบริการนี้จะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างให้คุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขที่สุดสำหรับผู้สูงอายุ แม้จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ ก็ตาม โดยมุ่งเน้นให้บริการดูแลเอาใจต่อผู้สูงอายุแบบองค์รวม คือ กาย จิตใจ สังคม  และจิตวิญญาณ.

  

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งที่จะได้รับเมื่อเข้ามาอยู่ในบ้านพักผู้สูงอายุ คามิลเลียน พัฒนาการ แห่งนี้

1.พนักงานคอยบริการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

2.บริการอาหาร 3 มื้อ + อาหารเสริมและผลไม้

3.บริการตรวจดูแลสุขภาพเบื้องต้นโดยพยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ (N.A.)

4.บริการทีวีระบบดิจิตัล ระบบสัญญาณฉุกเฉิน

5.บริการลานจอดรถ ลิฟต์โดยสารและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ

6.มีบริการในมิติด้านจิตวิญญาณตามหลักของศาสนา

    

บริการกายภาพบำบัด

     การส่งเสริมงานบริการด้านกายภาพบำบัดแก่ผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนเพราะปัจจุบันงานกายภาพบำบัดได้เข้ามามีบทบาทและเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นในการดูแลสุขภาพและการสาธารณสุขของประเทศไทยทั้งนี้เนื่องจากงานด้ายกายภาพบำบัดให้การดูแลครบถ้วนทั้ง 4 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการรักษาฟื้นฟูและงานที่วงการสาธารณสุขไทยกำลังมุ่งเน้นตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมาคือการดูแลสุขภาพแบบ สร้าง นำ ซ่อม หรือที่เข้าใจกันคือการส่งเสริมและป้องกันโรคซึ่งการดูแลสุขภาพผู้ป่วยด้านกายภาพบำบัดนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยนักกายภาพบำบัดที่มีความรู้ความสามารถเปี่ยมด้วยประสบการณ์และมีเครื่องมือด้านการทำกายภาพ ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย.

   

บริการกายภาพบำบัด (physical therapy)

โปรแกรมการให้บริการกายภาพบำบัดแบบเหมาจ่าย 2,500 บาท ต่อเดือน

1.การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

2.การออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูและรักษาสภาพร่างกายไม่ให้เสื่อมลง

3.การควบคุมและส่งเสริมสมดุลการทรงตัวของผู้สูงอายุ

 ใครคือผู้ให้บริการการทำกายภาพบำบัด

    ผู้ให้บริการกายภาพบำบัด(physical therapy) ได้แก่ นักกายภาพบำบัดวิชาชีพที่ได้รับการอบรมฝึกฝนให้มีความรู้ความชำนาญมีประสบการณ์และมีกระบวนการบริการทางกายภาพบำบัดอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพและตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ ตามมาตรฐาน 8 กระบวนการทางกายภาพบำบัด

ผู้ที่เข้ารับการกายภาพบำบัด

    ผู้สูงอายุแบบอยู่ประจำภายในบ้านผู้สูงอายุพัฒนาการ ที่แจ้งความประสงค์ขอเข้ารับการบริการกายภาพบำบัดโดยมีการกำหนดการณ์นัดหมาย วันเวลาในการเข้ารับบริการอย่างชัดเจน.

 

  "ดูแลดุจลูกหลาน บริการด้วยหัวใจ ผู้สูงวัยเป็นสุข"

 

 

 


19 มีนาคม 2565

ผู้ชม 9767 ครั้ง

Engine by shopup.com