การบริการ

   

บริการแบบรายเดือน (Long term)

    มีเจ้าหน้าที่พนักงานบริการตลอด 24 ชั่วโมง พนักงานทุกคนผ่านการอบรมจากสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เฉพาะทางในการดูแลผู้สูงอายุให้ความช่วยเหลือตามความต้องการของแต่ละบุคคล รวมถึงกรณีที่ผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวเรื้อรัง ซึ่งจะได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง  การให้บริการแบบรายเดือนเป็นการเปิดบริการสำหรับครอบครัวของผู้สูงอายุที่ลูกหลานมีภาระหน้าที่ทำงานประจำและไม่มีเวลาสำหรับดูแลผู้สูงอายุที่บ้านได้หรือสถานที่ภายในบริเวณที่พักอาศัยไม่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ อีกทั้งลูกหลานไม่ต้องการปล่อยให้ผู้สูงอายุอยู่เพียงลำพังคนเดียวเมื่อต้องออกไปทำหน้าที่ประจำของตนเอง บ้านผู้สูงอายุคามิลเลียนพัฒนาการแตกต่างจากบ้านพักคนชราของภาครัฐหรือบ้านพักผู้สูงอายุอื่นๆ เพราะที่บ้านพักฯแห่งนี้มีการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ มีการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันเป็นบรรยากาศแบบครอบครัวใหญ่ เสริมสร้างให้ผู้สูงวัยทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขที่สุดในบั้นปลายชีวิต โดยมุ่งเน้นให้บริการดูแลเอาใจต่อผู้สูงอายุแบบองค์รวม คือ กาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ.

  

บริการแบบรายวัน (day care)

    โดยมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เฉพาะทางในการดูแลให้ความช่วยเหลือตามความต้องการของแต่ละบุคคล รวมถึงกรณีที่ผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวเรื้อรังซึ่งจะได้รับความร่วมมือจากบุคลากร ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง  การให้บริการแบบรายวัน เป็นการเปิดบริการสำหรับครอบครัวของผู้สูงอายุที่ลูกหลานมีภาระเร่งด่วน แต่ไม่ต้องการปล่อยให้พ่อแม่ที่สูงวัยอยู่คนเดียวตามลำพัง การบริการนี้จะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างให้คุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขที่สุดสำหรับผู้สูงอายุ แม้จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ ก็ตาม โดยมุ่งเน้นให้บริการดูแลเอาใจต่อผู้สูงอายุแบบองค์รวม คือ กาย จิตใจ สังคม  และจิตวิญญาณ.

  

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งที่จะได้รับเมื่อเข้ามาอยู่ในบ้านพักผู้สูงอายุ คามิลเลียน พัฒนาการ แห่งนี้

1.พนักงานคอยบริการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

2.บริการอาหาร 3 มื้อ + อาหารเสริมและผลไม้

3.บริการตรวจดูแลสุขภาพเบื้องต้นโดยพยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ (N.A.)

4.บริการทีวีระบบดิจิตัล ระบบสัญญาณฉุกเฉิน

5.บริการลานจอดรถ ลิฟต์โดยสารและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ

6.มีบริการในมิติด้านจิตวิญญาณตามหลักของศาสนา

    

บริการกายภาพบำบัด

     การส่งเสริมงานบริการด้านกายภาพบำบัดแก่ผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนเพราะปัจจุบันงานกายภาพบำบัดได้เข้ามามีบทบาทและเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นในการดูแลสุขภาพและการสาธารณสุขของประเทศไทยทั้งนี้เนื่องจากงานด้ายกายภาพบำบัดให้การดูแลครบถ้วนทั้ง 4 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการรักษาฟื้นฟูและงานที่วงการสาธารณสุขไทยกำลังมุ่งเน้นตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมาคือการดูแลสุขภาพแบบ สร้าง นำ ซ่อม หรือที่เข้าใจกันคือการส่งเสริมและป้องกันโรคซึ่งการดูแลสุขภาพผู้ป่วยด้านกายภาพบำบัดนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยนักกายภาพบำบัดที่มีความรู้ความสามารถเปี่ยมด้วยประสบการณ์และมีเครื่องมือด้านการทำกายภาพ ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย.

   

บริการกายภาพบำบัด (physical therapy)

โปรแกรมการให้บริการกายภาพบำบัดแบบเหมาจ่าย 2,500 บาท ต่อเดือน

1.การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

2.การออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูและรักษาสภาพร่างกายไม่ให้เสื่อมลง

3.การควบคุมและส่งเสริมสมดุลการทรงตัวของผู้สูงอายุ

 ใครคือผู้ให้บริการการทำกายภาพบำบัด

    ผู้ให้บริการกายภาพบำบัด(physical therapy) ได้แก่ นักกายภาพบำบัดวิชาชีพที่ได้รับการอบรมฝึกฝนให้มีความรู้ความชำนาญมีประสบการณ์และมีกระบวนการบริการทางกายภาพบำบัดอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพและตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ ตามมาตรฐาน 8 กระบวนการทางกายภาพบำบัด

ผู้ที่เข้ารับการกายภาพบำบัด

    ผู้สูงอายุแบบอยู่ประจำภายในบ้านผู้สูงอายุพัฒนาการ ที่แจ้งความประสงค์ขอเข้ารับการบริการกายภาพบำบัดโดยมีการกำหนดการณ์นัดหมาย วันเวลาในการเข้ารับบริการอย่างชัดเจน.

 

  "ดูแลดุจลูกหลาน บริการด้วยหัวใจ ผู้สูงวัยเป็นสุข"

 

 

 


25 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 5359 ครั้ง

Engine by shopup.com